Beleidsplan Licht in de Openbare Ruimte

Bedrijventerreinen


Voor de gemeente is het van belang dat bedrijventerreinen goed bereikbaar zijn, veilig zijn ingericht en dat bedrijven zich op een herkenbare wijze kunnen vestigen. 

Op bedrijventerreinen en bij individuele bedrijven/kantoren is meestal een combinatie zichtbaar van: 

 • reclameverlichting
 • licht dat van binnen het gebouw naar buiten straalt
 • terreinverlichting van het bedrijf zelf
 • openbare verlichting

De verlichting in Staphorst is over het algemeen bescheiden. Toch zijn bedrijven(terreinen) ′s nachts van grote afstand zichtbaar vanwege diverse lampen. Felle verlichting kan weggebruikers afleiden of hinderen, zeker wanneer er weinig of geen openbare verlichting is.

zicht op de esch zicht op De Esch overdag 

Foto: Zicht op het bedrijventerrein de Esch toont vanaf deze zijde openbare verlichting en enkele felle bedrijfslampen.

zicht op De Baarge Staphorst 

Foto: zicht op bedrijventerrein De Esch (Achthoevenweg)

Beleid gemeente voor openbare verlichting

Voor bedrijventerreinen kiest de gemeente straatverlichting die past bij de functie en het gebruik van het terrein. Ook wordt er met de situatie qua verkeers- en sociale veiligheid (zoals inbraken) rekening gehouden. 

In Staphorst zijn de bedrijventerreinen voorzien van wit licht. Bij de revitalisering van De Baarge in 2013/14 is de oranje verlichting vervangen door energiezuinig LED licht van 12W per lichtpunt. Ook De Esch wordt eind 2015 voorzien van LED.

De gemeente streeft naar bescheiden verlichting (zie beleid over verlichtingssterkte ten opzichte van de landelijke adviesrichtlijn ROVL-2011). De huidige verlichting op bedrijventerreinen wordt niet gedimd omdat de verlichtingssterkte en het energieverbruik al bescheiden zijn en in verband met de beveiliging van het bedrijventerrein. 

De lantaarnpalen staan in Staphorst soms op een grotere afstand van elkaar. Er is minder sprake van gelijkmatige verlichting dan de landelijke richtlijn ROVL-2011 aangeeft. De verlichting levert geen problemen op. Bij vervanging van verlichting is het uitgangspunt dat deze afstand wordt gehandhaafd. 

ovl op De Baarge industrieweg Staphorst de Baarge Industrieweg overdag

Foto: De ontsluitingsweg op bedrijventerrein De Baarge (Industrieweg) is verlicht met LED lampen van 12Watt per stuk.

de esch - weth Wassebaliestraat bedrijventerrein de esch

Foto 1: De Weth. Wassebaliestraat op de Esch wordt met dezelfde 12 Watt lampen gelijkmatig verlicht. 

Foto 2: Op dit deel van De Esch staat relatief nieuwe maar conventionele verlichting (geen LED). De verlichtingssterkte op het wegdek is lager dan bij de nieuwe LED verlichting. Verlichting van bedrijven is vaak dominanter aanwezig op bedrijventerreinen dan de openbare verlichting. (Weth. Timmermanstraat)

Gemeentelijk beleid voor andere lichtbronnen

1. Oproep aan bedrijven

Ondernemers worden geïnformeerd over het gemeentelijke beleid van Bewust Verlichten. Men kan zelf ′s nachts de bedrijfsverlichting dimmen of zelfs uitschakelen. Dit geldt voor terrein- en reclameverlichting en voor de verlichting in het gebouw. Het resultaat: een lagere energierekening! Bij nieuwe aanschaf kan er voor een goed gericht, vlak en dimbaar armatuur worden gekozen van de juiste sterkte. Soms is een nieuwe lamp niet mogelijk of niet nodig. Door eenvoudigweg de verlichting goed te richten, treedt er minder lichtvervuiling op. Felle lampen kunnen weggebruikers hinderen.

2. Gemeente & ondernemers

De gemeente werkt samen met koepelorganisaties van winkeliers en andere ondernemers binnen de Ondernemersvereniging Staphorst Rouveen en de Industriële Contact Club. Het onderwerp verlichting, donkerte en energiebesparing wordt binnen deze samenwerkingsverbanden ter sprake gebracht. Bij bouwplannen van bedrijven zal de gemeente aandacht hebben voor de diverse soorten verlichting.

3. Bij herstructurering

Bij herstructurering van bedrijventerreinen of winkelstraten investeert de gemeente in de kwaliteit van de openbare ruimte inclusief de openbare verlichting. Bij het opstellen van een beeldkwaliteitplan wordt ook het beeld in de donkere uren meegenomen. Bij het opstellen van het verlichtingsplan wordt ook de situatie qua veiligheid onder de loep genomen. Uitgangspunt is dat verlichting niet standaard en vanzelfsprekend is, maar goed moet passen bij de omgeving en bij wat er werkelijk nodig is. Ondernemers worden daarom bij herstructurering uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan bewust verlichten en daarmee aan de ruimtelijke kwaliteit. 

4. Bij een zeer storende lichtbron

Bij een ernstig storende lichtbron gaat de gemeente hierover in gesprek met de ondernemer. Als het nodig is om handhavend op te treden, kan de gemeente de omgevingsvergunning of het Activiteitenbesluit benutten. Leidraad vormt de richtlijn van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV) ter voorkoming van Lichthinder.

5. Reclameverlichting

Bij reclame gaat het onder andere om verlichte naamborden en gevels. Door de opkomst van LED en de ontwikkeling van displays zijn er landelijk veel bewegende of knipperende reclames in opkomst. Dit is niet toegestaan in de gemeente Staphorst (Reclame/welstandsbeleid). 

de baarge reclame en ovl staphorst reclamezuil A28

Foto: Op en om bedrijventerreinen is naast openbare verlichting vooral verlichting van bedrijven zichtbaar (Industrieweg, De Baarge links en reclamezuil A28 rechts) 

Veiligheid

Op beide terreinen zijn er problemen met inbraak. bedrijven kunnen zelf kiezen voor een combinatie van  maatregelen, zoals:

 • camera′s die ook bij weinig licht goed beeld geven
 • hekwerk
 • alarminstallatie
 • beveiligingspersoneel
 • verlichting

De gemeente helpt hierbij door de samenwerking tussen de ondernemers en het beveiligingsbedrijf te ondersteunen. Verlichting kan aan de veiligheid bijdragen maar biedt op zichzelf geen veiligheid zonder andere vormen van toezicht. Een bewuste afweging is noodzakelijk. Licht kan inbrekers ook juist helpen om gemakkelijker hun slag te slaan, te zien waar interessante spullen liggen en waar ze naar binnen kunnen. Als een lamp met aanwezigheidsdetectie aanspringt, valt dit vaak meer op dan een inbreker die rondloopt bij continu brandende lampen.

veiligheid bedrijventerrein staphorst beveiligingscamera

Foto′s veiligheid bedrijventerreinen. Camerabewaking is één van de maatregelen. De techniek ontwikkelt zich snel. Er zijn camera′s op de markt die bij weinig licht toch een goed beeld geven.

Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)

De gemeente Staphorst heeft de intentie dat bedrijventerreinen aan het KVO gaan voldoen, zoals beschreven in de Kadernota Integrale Veiligheid (2012-2014). Bij het Keurmerk Veilig Ondernemen werken ondernemers en gemeenten samen aan een set structurele maatregelen waar verlichting onderdeel van uitmaakt. Er zijn geen normen of verplichtingen. In het Handboek KVO worden suggesties gedaan. Op het deelterrein verlichting wordt geadviseerd om ten behoeve van de veiligheid te letten op: 

 • Goede gelijkmatigheid van de openbare verlichting
 • Wit licht toe te passen als er ook langzaam verkeer is
 • Dat bomen de verlichting niet hinderen
 • Bedrijfskavel aan zijde openbare weg goed verlichten
 • Ingang van opslagruimten verlichten in het geval ze zichtbaar zijn van openbare weg
 • Liefst gezamenlijke camera’s, anders eigen camera met goede verlichting

De gemeente werkt samen met de ondernemers en het beveiligingsbedrijf om het aantal inbraken te verminderen. Voor het bedrijventerrein De Esch is in 2008 een convenant Keurmerk Veilig ondernemen mede-ondertekend door de gemeente, waarna diverse maatregelen zijn genomen. Dit wordt in 2015 opnieuw onder de aandacht gebracht bij de ondernemers. Ook start in 2015 een KVO voor De Baarge. Camerabewaking is één van de maatregelen. 

De gemeente informeert de ondernemers ook over de openbare verlichting én over hun eigen buitenverlichting in relatie tot veiligheid. Doel is te komen tot een set aan maatregelen waar verlichting onderdeel van uitmaakt. Uitgangspunt is om bij een Keurmerk Veilig Ondernemen niet automatisch te kiezen voor meer licht, alsof dit een garantie voor veiligheid is. 

Individuele bedrijven in de nacht

De foto′s hieronder geven een beeld van individuele bedrijven en instellingen in de nacht. 

bedrijf staphorst 1 bedrijf staphorst 2 bedrijf staphorst 3 bedrijf staphorst 4 bedrijf staphorst 6 bedrijf 7 staphorst

Foto′s: Bedrijven maken gebruik van verlichting. Soms is dit functioneel voor de bedrijfsvoering, voor veiligheid, soms voor promotie en decoratie. Vaak is een bedrijf zich er niet van bewust dat felle lampen opvallen in een donkere omgeving, van veraf zichtbaar zijn, en soms zelfs weggebruikers storen. De gemeente informeert bedrijven over het beleid voor bewust verlichten.